OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán zmluvy uzatvorenej medzi:

 

Názov firmy:     

PoshPosh, s.r.o.,                               

Viničná 7, 044 42 Rozhanovce

www.poshposh.sk                                                           

 

Konateľka firmy :

Ing. Lenka Gattiker, MBA

+421 949 766 751

gattikerel@gmail.com

 

(ďalej len "predávajúci")

 

a kupujúcim resp. objednávateľom (ďalej len „kupujúci“), ktorej predmetom je prenájom, kúpa a predaj tovaru alebo poskytnutia služby spojenej s prenájmom tovaru.

 

1.2. Kupujúci zaplatením zálohy a podpisom objednávky súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Spôsob uzatvárania zmluvy

2.1. Kupujúci zašle objednávku cez e-mail alebo doručí predávajúcemu pri osobnom stretnutí. Objednávka sa stáva záväznou a zmluva je uzavretá: akceptovaním objednávky predávajúcim, podpísaním zmluve o prenájme (poskytnutí služby) kupujúcim alebo zaplatením zálohy, ktorá predstavuje 50% zo sumy objednávky (pokiaľ nie je dohodnuté inak).

 

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové potvrdenie o akceptovaní objednávky (označené ako "potvrdenie objednávky"), ktoré pošle predávajúci kupujúcemu a obsahuje:

označenie „Potvrdenie objednávky“

číslo objednávky, dátum a čas objednávky

údaj o objednanom tovare (názov produktu, počet kusov, cena)

údaj o celkovej cene za tovar

údaj o cene a spôsobe doručenia a o dobe expedície

údaje o objednávateľovi (dodacia adresa, fakturačná adresa)

3. Storno objednávky

3.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho :

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a to osobne, písomne alebo telefonicky.

V prípade stornovania záväznej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody a nákladov, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Záväznú objednávku môže kupujúci stornovať iba písomne. Pri určení dátumu zrušenia objednávky je rozhodujúci dátum doručenia písomného oznámenia o zrušení.

Storno poplatky:

60 dní a menej pred termínom dodania - 10 % zo zálohy

30 dní a menej pred termínom dodania - 50 % zo zálohy

14 dní a menej pred termínom dodania - 75 % zo zálohy

7 dní a menej pred termínom dodania - 100% (celá záloha prepadá v prospech agentúry)

 

3.2. Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade:

že objednávka nebola záväzne potvrdená, resp. nebola zaplatená záloha v plnej výške,

ak sa vyskytli závažné prekážky, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu.

4. Práva a povinnosti predávajúceho

4.1. Predávajúci je povinný:

- dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar či službu v dohodnutom množstve, kvalite a termíne,

- odovzdať kupujúcemu najneskôr v deň dodania tovaru či služby v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady,

- vrátiť kauciu kupujúcemu v dohodnutej výške v deň vrátenia nepoškodeného zapožičaného inventáru predávajúcemu.

 

4.2. Predávajúci má právo na:

- riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar alebo službu,

- riadne a včasné zaplatenie zálohy od kupujúceho, ktorá predstavuje 50% z celkovej sumy zapožičaného inventáru, alebo uskutočnenia služby, pokiaľ nie je dohodnuté inak a to v hotovosti alebo na číslo účtu predávajúceho,

- ponechanie si kaucie objednávky  vo výške dohodnutej s kupujúcim až do vrátenia zapožičaného inventáru kupujúcim,

- úhradu kúpnej ceny predmetu v prípade straty, poškodenia, alebo zničenia kupujúcim.

- nevrátenie zálohy kupujúcemu v prípade jeho stornovania potvrdenej objednávky ako je uvedené v bode 3.1.

5. Práva a povinnosti kupujúceho

5.1. Kupujúci je povinný:

- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti,

- nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

- potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,

- zapožičaný tovar vrátiť v prepravných nádobách, v ktorých boli zapožičané,

- riadne a včas zaplatiť zálohu predávajúcemu, ktorá predstavuje 50% z celkovej sumy zapožičaného inventáru, alebo uskutočnenia služby, pokiaľ nie je dohodnuté inak a to v hotovosti alebo na číslo účtu predávajúceho,

- zaplatiť kauciu vo výške dohodnutej s predávajúcim a to v deň prevzatia zapožičaného inventáru,

- predmet zapožičania používať výhradne na účely, na ktorý je určený,

- starať sa o zapožičaný inventár tak, aby na ňom nevznikla škoda. Počas doby zapožičania zodpovedá za stratu, poškodenie, alebo zničenie zapožičaných predmetov,

- uhradiť kúpnu cenu zapožičaných predmetov v prípade straty, poškodenia, alebo zničenia kupujúcim,

- vrátiť predmet zapožičania v deň, ktorý je uvedený na objednávke. Za každý deň omeškania má predávajúci právo účtovať 20% z celkovej sumy objednávky, ak nie je dohodnuté inak.

 

5.2. Kupujúci má právo na:

- dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky,

- v prípade, že plnenia predávajúceho neprebiehajú podľa obchodných podmienok je kupujúci oprávnený vykonať reklamáciu.

 

5.3. Kupujúci nemá oprávnenie predmet zapožičania prenajať tretej osobe.

6. Dodacie podmienky

6.1. Službu vykonávame po celej SR, ale prenajatý inventár nezasielame poštou, ani inou prepravnou spoločnosťou. Poštou zasielame len tovar ktorý je určený na predaj. Tovar je možné prevziať a vrátiť :

- osobne (kupujúci si zabezpečuje prepravu na vlastné náklady),

- svadobnou agentúrou – vlastnou dopravou (účtujeme prepravné náklady vo výške 0,35 €/km od miesta sídla spoločnosti) – v prípade celkovej sumy objednávky nad 650€, kupujúci dopravu nehradí

- poštou (účtujeme poštovné a balné podľa taríf SP)

 

6.2. Predávajúci má nárok určiť, ktorý tovar môže byť prevzatý a vrátený osobne, resp. môže určiť, ktorý tovar môže byť dodaný a inštalovaný len agentúrou osobne z dôvodu zabránenia poškodenia tovaru či nesprávneho manipulovania a inštalácie tovaru.

 

6.3. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar hneď pri preberaní. V prípade, že kupujúci zistí, nesúlad v stave tovaru alebo počte kusov s objednávkou, je povinný túto skutočnosť okamžite oznámiť.

7. Platobné podmienky

7.1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v objednávke:

- osobne

- bezhotovostným prevodom na bankový účet stanovený v zmluve o prenájme

 

7.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

8. Osobné údaje a ich ochrana

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z. sa prevádzkovateľ zaväzuje postupovať v zmysle zákona a využívať tieto údaje len pre svoje vnútorné potreby a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránil.

9. Účinnosť
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 1.8.2019 a sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky. Zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.